Aplicacions Tamarita

BBDD Robles

A videdeganat fan servir una base de dades creada per Josep Robles de Padilla. Sobretot la fa servir l’Ana Güixens. “Instal·lació” – Crear una carpeta a “C:/” amb nom BBDD. – Que l’usuari executir el bat (PostgrauFCC.bat) que hi ha a la carpeta Publica del grup “Fcc Servei de Base de dades” (\\CLZOCO\GrupsGestio\GRUPS_17\fccserveibasedades\Publica). aquest bat s’encarregar […]