A videdeganat fan servir una base de dades creada per Josep Robles de Padilla. Sobretot la fa servir l’Ana Güixens.

«Instal·lació»

– Crear una carpeta a «C:/» amb nom BBDD.
– Que l’usuari executir el bat (PostgrauFCC.bat) que hi ha a la carpeta Publica del grup «Fcc Servei de Base de dades» (\\CLZOCO\GrupsGestio\GRUPS_17\fccserveibasedades\Publica). aquest bat s’encarregar de copia la BD del servidor a local i la seva execició per talñde poder disposar al servidor de la BD correcte.
– Fer un accés directe a l’usuari de \\CLZOCO\GrupsGestio\GRUPS_17\fccserveibasedades\Publica\UsuPostFCC.accdb

Possibles problemes:
  • Demana una contrasenya al obrir-la. Només la sap l’Ana Güixens o Josep Robles.
  • Que la faci servir un altre persona i li dona un error. Primer ha de tenir permissos per fer-la servir i per això necessita estar al grup de Scala que es diu:
    ID grup: fccserveibasedades
    Nom grup: Fcc Servei de Base de Dades