INDEX

 • Presentació
 • Configuració del curs/assignatura per poder treballar en grup
 • Creació i edició de grups
 • Creació de les tasques i el fòrum
 • Creació dels elements de qualificació
 • Creació de categories
 • Assignació de les tasques, fòrums i elements de qualificació a les categories
 • Configuració dels paràmetres de càlcul de les categories
 • Càlcul del total de curs a partir de les qualificacions parcials
 • Visualització o ocultació de les qualificacions dels estudiants
 • Visualització i qualificació de les tasques lliurades
 • Visualització i qualificació de la participació de l’estudiant en un fòrum
 • Introducció de les qualificacions obtingudes per l’estudiant en una activitat de classe
 • Annex 1. Creació i configuració dels paràmetres d’una tasca
 • Annex 2. Creació i configuració dels paràmetres d’un fòrum

 

Presentació

L’avaluació de l’estudiant es realitza a partir d’un conjunt d’exercicis, treballs i exàmens que es detallen al programa de cada assignatura.

La taula que es mostra a continuació és un possible exemple d’avaluació en què els instruments emprats són diversos i també ho és l’entorn d’aplicació:  

A l’exemple, l’estudiant realitzarà al llarg del semestre activitats que li seran encarregades des de dos entorns:

 • Des de l’EVA (Entorn Virtual d’Aprenentatge): se li assignaran tasques que haurà de resoldre de forma individual (TI1) o en grup (TG) i se li demanarà la participació en un fòrum (TI3).
 • A classe: se li proposaran exercicis (TI2) que seran lliurats en format paper o que el professor avaluarà a partir de l’observació. En acabar el semestre realitzarà un examen final de l’assignatura (EX1).

A continuació es detallen els procediments a seguir per poder: configurar l’assignatura per treballar en grup,  crear i editar grups, i per crear a l’EVA els elements de qualificació i les categories que s’ajustin a l’estructura presentada a l’exemple.

 

Configuració del curs/assignatura per poder treballar en grup

Accedirem a l’edició dels paràmetres del curs des del bloc Administració:

Configurarem els paràmetres del curs, concretament:

 • Grups. Si alguna de les activitats es realitzaran i es qualificaran en grup.

Creació i edició de grups

Podrem accedir a l’edició de grups des del mateix bloc Administració:

Crearem els grups, i triarem el grup que volem editar:

Afegirem els estudiants a cada grup:

 

Creació de les tasques i el fòrum

Començarem creant les dues tasques (TI1 i TG) i el fòrum (TI3), en un o diversos temes des de la pàgina principal del curs/assignatura.

Consulteu els annexos per veure el procediment per crear i configurar els paràmetres de les Tasques (annex 1) i dels Fòrums (annex 2).

Creació dels elements de qualificació

Obrirem Qualificacions i Categories i elements:

 

Des de la part inferior de la finestra farem clic a Afegeix un element de qualificació per tal de crear cadascun dels tres elements de qualificació: el treball individual 2 (TI2), que ens permetrà recollir les qualificacions dels exercicis de classe i l’examen (Ex1):

Creació de categories

Tot i que no sempre serà imprescindible, en ocasions ens serà d’utilitat agrupar diverses qualificacions en categories. A l’exemple podríem agrupar TI1, TI2 i TI3 en una categoria: Treballs individuals.

Assignació de les tasques, fòrums i elements de qualificació a les categories

Un cop creats tots els elements, podrem visualitzar-ne la llista completa a la pàgina on som (Categories i elements) i moure’ls a la categoria corresponent.

El primer pas serà seleccionar els elements a moure i a continuació farem: Mou els elements seleccionats a…i triarem una de les categories que apareixerà al desplegable.

L’objectiu serà tenir una llista com la que es mostra a continuació:

La tasca TG, corresponent al treball de grup, i l’examen (EX1) no estan assignats a cap categoria.

Configuració dels paràmetres de càlcul de les categories

Configurarem la categoria Treballs individuals per fer que ens permeti assignar ponderacions diferents als elements (Mitjana ponderada de les qualificacions).

Càlcul del total de curs a partir de les qualificacions parcials

A mesura que hem anat creant les tasques, el fòrum, els elements de qualificació i les categories, a Categories i elements ens han anat apareixent caselles en les quals podrem introduir els percentatges corresponents a cadascun dels elements. Recordem que a l’exemple  aquests percentatges serien:

 • Treballs individuals: 40%
 • Treball en grup: 30%
 • Examen: 30%

Aquests serien els valors emprats per calcular el Total de curs.

Abans de poder introduir aquests valors haurem de configurar els paràmetres de l’assignatura:

A Treballs individuals també podrem assignar els valors de cadascuna de les activitats:

 • Treball individual 1: 20%
 • Treball individual 2: 50%
 • Treball individual 3: 30%

Un cop entrats aquests valors, a Categories i elements veuríem el següent:

Visualització o ocultació de les qualificacions dels estudiants

Des de Categories i elements podrem decidir quines són les qualificacions que volem mostrar als estudiants. Habitualment amagarem les qualificacions de les categories, tasques, elements de qualificació i del total de curs fins que no tinguem entrades les qualificacions o s’hagin fet de forma completa els càlculs.

Visualització i qualificació de les tasques lliurades

Les tasques es qualifiquen des de la pàgina principal/llista de temes de l’assignatura, fent clic sobre el nom de la tasca i, a continuació, sobre Visualitza i qualifica.

Ens apareixerà una pantalla on podrem visualitzar els lliuraments del estudiants i introduir la qualificació de cadascun d’ells i, si així ho volem, els comentaris corresponents .

Visualització i qualificació de la participació de l’estudiant en un fòrum

Els fòrums es qualifiquen des de la pàgina principal/llista de temes de l’assignatura. Començarem fent clic sobre el nom del fòrum, a continuació podrem veure tots els fils de conversa i desplegar-los.

A la part inferior de cada intervenció veurem un desplegable des del qual podrem introduir la qualificació de l’estudiant.

Introducció de les qualificacions obtingudes per l’estudiant en una activitat de classe

Els exercicis de classe, els exàmens i altres proves s’avaluaran fora de l’EVA. Les qualificacions obtingudes les haurem d’entrar des de Qualificacions – Informe del qualificador.

 

Annex 1. Creació i configuració dels paràmetres d’una tasca

Començarem activant l’edició des de la pàgina principal de l’assignatura. Per fer-ho emprarem el botó Activa edició o l’opció equivalent del bloc Administració.

A partir d’aquest moment podrem activar l’opció Afegeix una activitat o un recurs a qualsevol tema.

Afegirem l’activitat Tasca des de la finestra emergent on també trobarem orientacions sobre la utilitat i el funcionament de l’activitat:

A continuació podrem configurar els paràmetres de la tasca, en especial:

  • Nom de la tasca
  • Descripció. La descripció pot incloure text, imatges, vídeos o altres elements incrustats i enllaços.
  • Disponibilitat. Podrem habilitar o no les opcions:
   • Permet trameses des de
   • Data de venciment
   • Data límit
  • Tipus de tramesa. Permet marcar les opcions:
   • Text en línia. L’estudiant podria redactar directament un text i, si calgués, incloure-hi un o diversos enllaços (per exemple a documents del seu Drive).
   • Fitxers de la tramesa
  • Paràmetres de la tramesa en grup
   • Els estudiants trameten en grup: Sí/No
  • Qualificació
   • Puntuació màxima: 10

 

 • Paràmetres comuns dels mòduls

 

  • Mostra/amaga les qualificacions de la tasca a l’estudiant.

Observeu que al costat de cadascuna de les opcions podeu trobar un símbol  per accedir a l’ajuda.

 

 Annex 2. Creació i configuració dels paràmetres d’un fòrum

Activarem l’edició i crearem el Fòrum amb Afegeix una activitat o un recurs:

Configurarem els paràmetres del fòrum, en especial:

 • Nom del fòrum
 • Descripció. La descripció pot incloure text, imatges, vídeos o altres elements incrustats i enllaços.
 • Tipus de fòrum

 

 • Subscripció i seguiment

 

   • Subscripció. Genera un correu electrònic. Pot ser obligatòria, voluntària…

 

 • Puntuacions

 

   • Tipus d’agregació
   • Puntuació màxima: 10

 

 • Paràmetres comuns dels mòduls

 

  • Mostra/amaga les qualificacions de les intervencions al fòrum a l’estudiant.

Observeu que al costat de cadascuna de les opcions podeu trobar un símbol  per accedir a l’ajuda.